Joer Cosmetic eshte certifikuar sipas standartit ISO 9001:2015.

X